Rodo


INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH, CELU ICH PRZETWARZANIA ORAZ PRAWACH

OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Administratorem danych osobowych jest Poznański Ośrodek Medycyny Pracy MEDICAL z siedzibą w Poznaniu ul. Bednarska 8 60-571 Poznań.

Osoba do kontaktu w sprawach ochrony danych osobowych dostępna pod adresem e-mail: iod@medical-nzoz.pl

Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe ( imię, nazwisko, płeć, PESEL, adres zamieszkania, stanowisko, nazwa i adres pracodawcy, w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – numer paszportu,) oraz dane osobowe szczególne ( dane dotyczące stanu zdrowia). Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust. 1 lit. b oraz art 9 ust.2 b oraz h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO).

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność wykonania badań lekarskich przez Poznański Ośrodek Medycyny Pracy MEDICAL

Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązków prawnych, związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich pracowników oraz orzeczeniami lekarskimi, wydawanymi do celów przewidzianych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t. j. z dnia 2018.05.16) oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej. Dane (dokumentacja medyczna) będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu – art.29 ustawy z 6.11.2008 roku „o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.

Administrator danych nie udostępnia danych osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 ustawy „o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Może ona zostać udostępniona także m.in. podmiotom udzielającym świadczeń medycznych, o ile dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, a także w przypadkach wyraźnie przewidzianych w przepisach.

Osobie, której prawa dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH). Skargę wnosi się w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy ww. rozporządzenia RODO. Sprzeciw może być także wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres iod@medical-nzoz.pl

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami środków fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.